A jegyzet ajánlott kiegészítése: Társaság szerződésminták

A betéti társaság társasági szerződése
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi betéti társaság
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: .............................................................. Betéti Társaság
A társaság rövidített cégneve: ..................................................... Bt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: .....................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ..............................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ............................................
1.4. A társaság telephelye(i): ....................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ..................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: .............................................................................

2. A társaság beltagja(i)

    1.  Név: .....................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................
Cégnév (név): ............................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .....................................................
Székhely: ..............................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...............................................................
Anyja neve: .................................................................................................
Lakcím: .....................................................................................................

2.2. Név: ....................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................
Cégnév (név): .............................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ....................................................
Székhely: ......................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: .............................................................
Anyja neve: ...........................................................................................
Lakcím: ................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)
3.1. Név: ..........................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................
Lakcím: ...................................................................................................
Cégnév (név): ..............................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .....................................................
Székhely: ...................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: .......................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................

3.2. Név: ........................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................
Cégnév (név): ..........................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...................................................
Székhely: ....................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: .......................................................................
Anyja neve: ................................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................

4. A társaság tevékenységi köre(i)
4.1. Főtevékenység: ..........................................................................................................
4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...........................................................................................
4.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

5. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ..............................................................................-ig

6. A tagok felelőssége
6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az esetleges más beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.
6.2. A társaságba belépő beltag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért
a) a többi beltagéval azonos.
b) nem áll fenn.
6.3. A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.
6.4. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított öt éves jogvesztő határidőn belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely a beltagi minősége megszűnése előtt keletkezett.

7. A társaság vagyona
A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ........................... Ft, azaz ............................................................................ forint összegben határozzák meg, amely
a) .................................. Ft, azaz ..................................... forint készpénzből, és/vagy
b) ................................... Ft, azaz .................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:
.................................................... értéke: .....................................Ft,
.................................................... értéke: ..................................... Ft

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje
8.1. Név (Cégnév): .......................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .................................................................. Ft.
Vagyoni hozzájárulás összetétele: ............................................................ Ft készpénz,
rendelkezésre bocsátásának ideje: .............................................................,
............................... megnevezésű ........................... Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás,
rendelkezésre bocsátásának ideje: .............................................................

8.2. Név (Cégnév): ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ................................................................... Ft.
Vagyoni hozzájárulás összetétele: ............................................. Ft készpénz,
rendelkezésre bocsátásának ideje: ...................................................,
................................ megnevezésű ........................... Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás,
rendelkezésre bocsátásának ideje: .................................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.
9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg,
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:
Név (Cégnév): ...............................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ...................................%
veszteség viselésének aránya: ........................................%
Név (Cégnév): ..................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ...................................%
veszteség viselésének aránya: ........................................

10. A tagok gyűlése
10.1. A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.
10.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.
10.3. A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben
a) tagok gyűlése tartásával
b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal is határozhat.
10.4. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 10.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.
10.5. A döntések meghozatalakor
a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:
Név: ............................................................szavazat száma: ...............................................
Név: ............................................................szavazat száma: ................................................

11. Az üzletvezetés és képviselet
A társaság üzletvezetésére és képviseletére
a) a 2. pontban megjelölt minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult,
A jogviszony kezdete: ..........................................................................
b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):
Név: ...........................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ..........................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................
A jogviszony kezdete: ....................................................................................
c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult,
A jogviszony kezdete: ..................................................................................
A jogviszony vége: .......................................................................................
d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak):
Név: ..................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ..........................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................
A jogviszony kezdete: ..................................................................................
A jogviszony vége: .....................................................................................
e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:
Név: ..............................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ...........................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................

A jogviszony kezdete: .............................................................................

12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ............................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ........................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ..............................................................................................................
Név: ..............................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: .........................................................................................................., és
Név: ..............................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ...................................................................................................., és
Név: .............................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: .................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................
Cégnév: ...........................................................................................................
Cégjegyzékszám: ......................................................................................
Székhely: ...............................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................
Kamarai nyilvántartási száma: ............................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ...............................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................

15. A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
17.1. A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.
17.2. Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.
17.3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján tesz eleget.
17.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .......................................................................
Tagok aláírása:
Név:..........................................................................................................
Név:...........................................................................................................................
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: ........................................................................................

 

  1. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez: A korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája

Társasági szerződés
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: .......................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: ........................................ Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ....................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .....................................
1.3. A társaság székhelye: .................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ....................................................
1.4. A társaság telephelye(i): .....................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ........................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: .............................................................................

2. A társaság tagjai
2.1. Név: ..............................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................
Cégnév (név): .........................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...................................................
Székhely: .......................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...........................................................................
Anyja neve: .............................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................
2.2. Név: .....................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................
Cégnév (név): ..........................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .................................................
Székhely: ....................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...........................................................................
Anyja neve: .................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ............................................................................-ig.

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje .............................................. Ft, azaz
.................................................................................................... forint, amely
a) ............................. Ft azaz ................................................................. forint készpénzből áll, amely a törzstőke ....................................... százaléka.
Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg ........................................ Ft, a pénzbeli hozzájárulás ...................................... százaléka.
b) ............................ Ft, azaz ..................................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke............................................ százaléka.
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás ................ százaléka.
5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót
a) nem vettek igénybe.
b) igénybe vettek.

6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): .............................................................................................
Törzsbetét összege: .............................................. Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ................................................. Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ................................................................. értéke: ........................ Ft
6.2. Név (Cégnév): ........................................................................................
Törzsbetét összege: ...............................................Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ..................................................................................... Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ................................................................. értéke: ........................... Ft

7. A törzsbetétek teljesítési határideje
7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.
7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást.................................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.
7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Pótbefizetés
8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ......................................................................... Ft.
8.3. A pótbefizetés teljesítésének módja:
a) pénzbeli hozzájárulás.
b) nem pénzbeli hozzájárulás.
8.4. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
8.5. A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként ............................... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
8.6. Pótbefizetés
a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb.................... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).
8.7. A pótbefizetés visszafizetése
a) a teljesítés módja szerint
b) készpénzben történik.

9. Üzletrész
9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
9.2. Az üzletrész
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): ............................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................
2. üzletrész ............................................%
Név (Cégnév): ........................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................

3. üzletrész ............................................%
Név (Cégnév): ..................................................................................................
Lakóhely: ........................................................................................................
Név (Cégnév): ...........................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................
Közös képviselő: .......................................................................................
Lakóhely: ......................................................................................................

10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre
a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
b) elővásárlási jog nem illeti meg.
10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.
10.5. A társaság a saját üzletrészét
a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
b) a vásárlástól számított................................................................. éven/hónapon belül köteles elidegeníteni.
c) nem köteles elidegeníteni.
10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

11. A nyereség felosztása
11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.
11.2. Az eredmény a tagok között
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): ........................................................................Arány: ....................%
Név (Cégnév): .....................................................................   Arány: ....................%

12. A társaság taggyűlése
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat.
12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): ...........................................................................................
szavazatszám: ........................................ arány: ...........................%
Név (Cégnév): ........................................................................................
szavazatszám: ....................................... arány: ............................%
12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.
12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

13. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: ..........................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................
A megbízatás lejárta: ....................................................................................
13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..............................................................................

15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ....................................................................................................
Név: .................................................................................................
15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ...........................................................................................................és
Név: ................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név:........................................................és
Név: ..............................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
16.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................,
 megbízatás lejárta: .........................................................................

16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ............................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ...........................................................................
A megbízatás lejárta: .....................................................................................
Név: ..................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................................

17. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: .............................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .........................................................................
Cégnév: ......................................................................................................
Cégjegyzékszám: .......................................................................................
Székhely: ........................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................
Kamarai nyilvántartási száma: .........................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: .......................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................

18. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

19. Egyéb rendelkezések
19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján tesz eleget.
19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................
Tagok aláírása:
..............................................................................................................
Név:
..................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

 

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okirat mintája

Alapító okirat
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: .................................................. Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: .................................... Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .....................................
1.3. A társaság székhelye: ...............................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ...........................................
1.4. A társaság telephelye(i): ..........................................................................
1.5. A társaság fíóktelepe(i): .............................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...................................................................

2. A társaság alapítója
Név: .........................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................
Cégnév (név): ......................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..................................................
Székhely: ......................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ......................................................................
Anyja neve: .........................................................................................
Lakcím: .................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ..................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ........................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, .......................................................-ig

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ...................................................... Ft, azaz
................................................................................................................ forint, amely
a) .............................. Ft, azaz ............................................... készpénzből áll,
amely a törzstőke .............................. százaléka.
b) ........... Ft, azaz ........................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke .............................. százaléka.
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás .......... %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.
5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév): ...........................................................................................
A törzsbetét összege: ................................................................................... Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz .................................................Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás; megnevezése:.............................................................., értéke: ............ Ft.

7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető
11.1. A társaság ügyvezetője:
Név: .........................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .................................................................
A megbízatás lejárta: .................................................................................
11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ....................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: .................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: .....................................................................................................
Név: .....................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ............................................................................................ és
Név: ......................................................................................... együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ................................................................................................. és
Név: ...................................................................................... együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: ..............................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................
Lakcím: ....................................................................................

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................
A megbízatás lejárta: .....................................................................

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: .............................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................
Lakcím: .......................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..............................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................
Név: ...............................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................
Lakcím: .............................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ...........................................................
A megbízatás lejárta: .......................................................................

15. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ..................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................
Lakcím: .......................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .......................................................
Cégnév: .....................................................................................
Cégjegyzékszám: ......................................................................
Székhely: .......................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: .............
Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................
Anyja neve: ...................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ...........................................................
Anyja neve: ........................................................................................
Lakcím: .......................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................
A megbízatás lejárta: ......................................................................

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:.........................................................................
Az alapító aláírása:
.....................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
....................................................................................................

  1. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez: Az egyéni cég alapító okirat mintája

Alapító okirat
Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyéni cég
a) alapító okiratát
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:


 1.

 Az egyéni cég cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

 1.1.

 Az egyéni cég neve: ...................................................................... Egyéni Cég

 

 Az egyéni cég rövidített cégneve:  ........................................... ec./kfc.

 1.2.

 Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:  ...................................................................

 

 Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve:..................................

 1.3.

 Az egyéni cég székhelye: .....................................................................

 

 Az egyéni cég székhelye

 

 a) egyben a központi ügyintézés helye is.

 

 b)  nem azonos a központi ügyintézés helyével:
...................................................................

 1.4.

 Az egyéni cég telephelye(i):
 ..............................................................................................

 1.5.

 Az egyéni cég fióktelepe(i):
..................................................................................................................

 1.6.

 Az egyéni cég e-mail elérhetősége: ...............
..............................................................................................

 

 2.

 Az egyéni cég tagja

 

 Név:........................................................................................................

 

 Anyja neve: ..................................................................................................

 

 Lakcím: ................................................................................................................

 

 Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ..........................................................

 

 3.

 Az egyéni cég tevékenységi köre(i)

 3.1.

 Főtevékenység: ............................................................................................

 3.2.

 Egyéb tevékenységi kör(ök):....................................................................

 

 4.

 Az egyéni cég működésének időtartama

 

 a) határozatlan

 

 b) határozott, ..............................................................................................-ig.

 

 5.

 Az egyéni cég jegyzett tőkéje

 5.1.

 A társaság jegyzett tőkéje.................................................................................... Ft

 

 Azaz .................................................................................................. forint, amely

 

 a) ........................ Ft azaz ............................................................................ készpénzből áll,

 

 amely a jegyzett tőke ................................................... %-a.

 

 b)........................ Ft, azaz ....................................................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

 5.2

 Az alapító felelősségének módja:

 

 a) korlátlan

 

 b) korlátozott, a pótbefizetés összege: .................................................................. Ft

 5.3.

 Osztalékelőleg fizetésére

 

 a) sor kerülhet

 

 b) nem kerülhet sor.

 

 6.

 Ügyvezető

 6.1.

 A társaság ügyvezetője:

 

 Név: ..................................................................................................................

 

 Anyja neve: .........................................................................................

 

 Lakcím: ..............................................................................................................

 

 A megbízatás

 

 a) határozott időre

 

 b) határozatlan időre szól.

 

 A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................

 

 A megbízatás lejárta: ............................................................................................

.2. :

 Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

 

 7.

 Cégvezető

 7.1.

 A társaságnál cégvezető kinevezésére

 

 a) sor kerülhet.

 

 b) nem kerülhet sor.

 7.2.

 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

 

 Név: ...............................................................................................................

 

 Anyja neve: .................................................................................................

 

 Lakcím: ..............................................................................................................

 

 Kinevezés kezdő időpontja: ...................................................................

 

 8.

 Könyvvizsgáló

 8.1.

 A társaság könyvvizsgálója:

 

 Név: ...........................................................................................................

 

 Anyja neve: ..............................................................................................

 

 Lakcím: ..............................................................................................................

 

 Kamarai nyilvántartási száma: .................................................

 

 Cégnév: ...........................................................................................................

 

 Cégjegyzékszám: ..............................................................................................

 

 Székhely: .............................................................................................................

 8.2.

 A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ................................................................

 

 Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................

 

 Anyja neve: .................................................................................................

 

 Lakcím: ......................................................................................................................

 

 Helyettes könyvvizsgáló neve: ..................................................................

 

 Anyja neve: ..................................................................................

 

 Lakcím: ...........................................................................................................

 

 A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................

 

 A megbízatás lejárta: .................................................................................

 

 9.

 Cégjegyzés

 9.1.

 Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

 

 Név: .................................................................................................................................

 

 Név: ...........................................................................................................................

 9.2.

 Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

 

 a) Név: ................................................................................................................ és

 

 Név: ................................................................................................. együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 

 

 b)Név: ............................................................................................................ és

 

 Név: ................................................................................ együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 

 10.

 Az egyéni cég megszűnése

 

 Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

 

 11.

 Egyéb rendelkezések

 

 A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 Kelt: .........................................................................

 

 Az alapító aláírása:

 ...................................................................................

 Név:

 Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

 

Alkalmazandó jogszabályok:

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
A váltójogi szabályok közzétételéről szóló 1/1965. (I.24.) IM.rendelet
A csekkjogi szabályok közzétételéről szóló 2/1965. (I.24.) IM. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
A tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

 

Irodalom

Menyhárd Attila (2008): Kereskedelmi jog. HVGorac Bp.
Román Róbert (2007): Az egyéni és társas vállalkozások jogi szabályozása. Főiskolai jegyzet, Líceum Kiadó Eger.
Sárközy Tamás (szerk.) (2009): Társasági törvény, cégtörvény. HVGorac Bp.
Sárközy Tamás (2002): Kisvállalkozások jogi szabályozása. HVGorac Bp.